Pankera

Reeglid ja tingimused

I. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad kaupade ostu-müügi reeglid ja tingimused (edaspidi - tingimused) kehtestavad üldised kasutustingimused UAB PANKERA veebipoes https://pankera.eu (edaspidi - internetipood). Reeglid ja tingimused rakenduvad siis, kui Ostja tellib ja ostab veebipoes pakutavaid tooteid või kasutab muul viisil veebipoe pakutavaid teenuseid.
1.2 Internetipood korraldab kaupade müüki, osutab ja pakub seotud teenuseid Ostjale. UAB PANKERA registrijärgne asukoht on: Beržų g. 16, Senamiesčio km. 38410, Panevėžise maakond, Leedu, juriidilise isiku kood 147156637, käibemaksukohustuslase kood LT471566314, VMVT nimekirja toiduainete käitleja number 45MTSPĮ-24 (edaspidi - Müüja).
1.3. Ostja käesolevates tingimustes on iga isik, kes ostab internetipoest või kasutab muid internetipoe teenuseid (edaspidi - ostja). PANKERA poe kasutamise ja poest ostmise õigus on (a) teovõimelistel füüsilisel isikutel, kelle suutlikkust ei piirata kohtumäärusega ja (b) juriidilistel isikutel, kes tegutsevad volitatud esindajate kaudu.
1.4. Ostjale ei anta võimalust internetipoest kaupu tellida, kui ta pole reeglitega kursis ja/või pole nendega nõus.
1.5. Müüja jätab endale õiguse muuta, uuendada ja täpsustada tingimusi. Kui Ostja teeb internetipoest ostu kehtivad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused, mistõttu soovitatakse Ostjal tutvuda tingimustega enne igat ostu.
1.6. Müüjal on õigus piirata Ostja internetipoe teenuste kasutamist ette teatamata või tühistada Ostja registreerimine, kui Ostja kasutab PANKERA internetipoodi rikkudes käesolevaid tingimusi, üritab kahjustada internetipoe stabiilsust ja/või turvalisust.
1.7. Ostja kinnitab, et on 16-aastane või vanem.

II. ISIKUANDMETE REGISTREERIMINE JA TÖÖTLEMINE
2.1. PANKERA poe kasutamiseks ja selles pakutavate kaupade ostmiseks tuleb Ostjal registreerimata tarbijana ostmiseks registreeruda internetipoe süsteemis, täites registreerimisvormi või korrektselt täita nõutavad andmed. Registreerimisvormis tuleb esitada järgmised Ostja isikuandmed: nimi, perekonnanimi, e-post, aadress, kuhu kaup toimetatakse, telefoninumber, muud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed. Juriidilise isiku volitatud esindaja esitab juriidilise isiku nime koos volitatud isiku nimega.
2.2. Ostja vastutab selle eest, et registreerimisvormis esitatud teave oleks täpne, õige ja täielik. Kui Ostja poolt registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab ta neid kohe uuendama. Mingil juhul ei vastuta Müüja Ostjale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mis on tingitud asjaolust, et Ostja on esitanud valesid ja/või mittetäielikke isikuandmeid või pole nende muutuse järgselt andmeid muutnud ega täiendanud.
II.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
2.4. Registreerimisel loob Ostja individuaalsed sisselogimisandmed (kasutajanimi ja parool) ning kohustub neid saladuses hoidma ja mitte kolmandatele isikutele avaldama. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult Müüjat teavitama posti, telefoni või e-posti teel. Müüja ei saa ega vastuta kahju eest, mille on Ostjale tekitanud kolmandad isikud, kes on internetipoega ühendust võtnud, kasutades Ostja sisselogimisandmeid.
2.5. Registreerimisega annab Ostja Müüjale ka õiguse koguda, säilitada, süstematiseerida, kasutada ja töödelda käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel kõiki isikuandmeid, mille klient on otse või kaudselt esitanud internetipoodi registreerumisel ja selle külastamisel ning kasutades selle teenuseid.
2.6. Ostja edastatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduses kehtestatud nõuetele, samuti Leedu Vabariigi muudele selliste andmete töötlemist ja kaitset reguleerivatele õigusaktidele. Ostja isikuandmete töötlemise ja säilitamisega seoses rakendab Müüja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ning muu ebaseaduslikul viisil töötlemise eest.
2.7. Ostja isikuandmeid kasutatakse Ostja tuvastamiseks, selgitamiseks, kas Ostja ja isik, kellele kaup tarnitakse on täisealised (Leedu Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel), kaupade müümiseks ja tarnimiseks, raamatupidamise dokumendite väljastamiseks, enammaksete tagastamiseks ja/või raha maksmiseks tagastatud kauba eest, võlgade haldamiseks, muude müügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja Ostjale muude internetipoe teenuste kasutamise võimaluse tagamiseks. Ostja isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil ainult Ostja nõusolekul. Ostja väljendab nõusolekut registreerimisvormi täitmisega ja vormi vastavate väljade märkimisega käesolevates tingimustes kehtestatud korras.
2.8. Ostja edastatud isikuandmeid kasutavad eranditult Müüja ja tema partnerid, kellega Müüja teeb koostööd internetipoe haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja (või) muudel Ostja tellimuse esitamise või täitmisega seotud juhtudel. Müüja ei avalda Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud käesolevas punktis eespool nimetatud Müüja partnerid või Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel, kui Müüja on selleks kohustatud.
2.9. Müüja võib statistilistel eesmärkidel kasutada andmeid, mis pole otseselt seotud Ostja isikuga, s.t. andmed ostetud kaupade kohta. Sellist statistikat kogutakse ja töödeldakse viisil, mis ei võimalda avaldada Ostja isikut ega muid isikuandmeid, mida saaks isiku tuvastamiseks kasutada.
2.10. Ostja, kes ei soovi saada Müüjalt ja/või tema partneritelt teateid ja/või muid Ostjale adresseeritud pakkumisi, peab registreerimisvormil märkima, et selliseid teateid ja/või pakkumisi talle ei saadetaks. Ostja soovil ei kasuta Müüja Ostja isikuandmeid turunduseesmärkidel ega saada Ostjale reklaami- ega infosõnumeid, välja arvatud need, mis on vajalikud Ostja esitatud tellimuse täitmiseks.
2.11. Ostja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kehtestatud andmetöötluse eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad nende töötlemise eesmärgil üleliigseks ja/või kui säilitamise periood lõpeb, kustutatakse isikuandmed.
2.12. Ostjal on igal ajal õigus Müüjale nõudmise esitamisel tutvuda Müüja poolt töödeldud Ostja isikuandmetega ja nende töötlemisega, nõuda ebaõigete, puudulike, ebatäpsete isikuandmete parandamist, taotleda isikuandmete töötlemise peatamist, v.a. nende hoidmiskohustus, seadused ja need tingimused.

III. HINNAD, MAKSED JA TÄHTAEG
3.1. Internetipoes ja vormistatud tellimuses toodud kaupade hinnad on näidatud eurodes koos käibemaksuga, kui pole öeldud teisiti.
3.2. Kaalutava kauba hind moodustatud tellimuses arvutatakse esialgu vastavalt Ostja määratud kauba kogusele (kaalule). Müüja teeb kõik endast oleneva, et valmistoote tegelik kaal vastaks võimalikult täpselt Ostja tellimusele, kuid ei saa ega anna sellest tulenevalt mingeid garantiisid. Igal juhul tagab Müüja, et kui kauba tegelik kaal on suurem kui Ostja tellitud, ei pea Ostja lisatasu maksma. Kui kauba hind tarnitud kauba tegeliku kaalu eest on väiksem kui see, mida Ostja on maksnud (kui Ostja tasub kauba eest tellimise ajal), makstakse tasutud ja tegeliku hinna vahe Ostjale pangakontoga seotud deebet- või krediitkaardile, mida kasutati kauba eest tasumiseks (edaspidi - „Ostja konto“), hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest.
3.3. Ostja maksab kauba eest ühel järgmistest viisidest:
3.3.1. Maksmine PAYSERA avatud suhtlusliidese abil on üldkasutatav tehniline liides suhtlemiseks kontot teenindavate makseteenuse pakkujate, makse algatamise teenuse pakkujate, konto infoteenuse pakkujate, teiste makseteenuse pakkujate, maksjate ja saajate vahel. See on ettemaks, kasutades Ostja kasutatavat elektroonilist pangasüsteemi.
3.4. Müüja väljastab käibemaksuarve ja esitab selle Ostjale Ostja registreerimislehel märgitud e-posti teel 5 tööpäeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist.

IV. KAUPADE KOMPLEKTEERIMINE JA TARNIMINE
4.1. Müügiterritoorium määratakse kindlaks Müüja ühepoolse otsusega. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.
įgaliotas atstovas.
4.2. Tarneteenuse eest tuleb tasuda internetipoe kohaletoimetamise lehel näidatud tasu, mis kehtib tellimuse esitamise ajal. Tarnetasu võib olla nii fikseeritud kui ka sõltuv Ostja tellitud kauba väärtusest ja/või kohaletoimetamise tähtajast.
4.3. Müüjal on õigus ühepoolselt oma äranägemise järgi määrata ostukorvi miinimumsumma, s.t. minimaalne summa, mille eest Ostja peab internetipoest ostmiseks kaupa valima ja tellima.
4.4. Kui Müüja poolt tarnitud kauba kogus on väiksem kui Ostja tellimuses ja mille eest Ostja on tasunud, makstakse tasutud ja tegeliku hinna vahe Ostja kontole hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates kauba kohaletoimetamisest.
4.5. Kui Ostja on kauba eest tasunud tellimuse esitamise ajal, makstakse raha Ostja poolt tasutud, kuid Müüja poolt tarnimata kauba eest Ostja kontole hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest.
4.6. Ostja poolt tellitud kaubad tarnitakse Ostja registreeritud aadressile ja/või Omniva/LPEXpress/muule postile tarnete territooriumil ja Ostja poolt valitud viisil. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma.
4.7. Juhul, kui Ostjat või kaubasaajat ei leita Ostja poolt internetipoe süsteemis määratud tarneaadressilt on Müüjal õigus kaup kohale toimetada määratud aadressil mis tahes teisele täiskasvanule ning Ostjal pole õigust pretensioone Müüjale esitada.
4.8. Kui kauba kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu (Ostja andis internetipoe süsteemis registreerimisel vale aadressi, ei leita Ostjat või saajat, Ostja on alaealine, kes ei vastava kehtivatele õigusaktidele või käesolevatele tingimustele, siis kaupa ei saadeta uuesti (välja arvatud juhul, kui Ostja kauba kohaletoimetamise eest lisatasu maksab) ning kauba eest ettemaksuna makstud raha tagastatakse pärast tarnetasu mahaarvamist. Kui on rakendatud tarnetasu soodustus, kuid kauba kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu, jätab Müüja endale õiguse tagastatavast summast maha arvata Ostjale kogu tarnetasu (kehtib tellimuse esitamise ajal), olenemata tellimuse esitamise ajal kohaldatud allahindlustest. Kui Ostja on otsustanud kauba eest tasuda kauba üleandmise ajal, peab Ostja katma Müüja kantud tarnekulud. Kui Ostja keeldub tellimusest üldse on Müüjal õigus nõuda pakkimistasu hüvitamist - 10 eurot.
4.9. Müüja toimetab kauba Ostjale tema tellimuse vormistamisel valitud ajaakna jooksul. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu Müüjast. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma Ostjaga viivitamatult ühendust ja koordineerima kauba kohaletoimetamist. Kui Ostja tellitud kaup sisaldab alkohoolseid jooke, võib kõik kaubad Ostjale tarnida mitte varem kui kell 8.10 hommikul ja hiljemalt kell 21.50 õhtul Ostja valitud ajavahemiku jooksul Ostja valitud päeval (välja arvatud 1. september, kui alkohoolseid jooke ei tarnita).
4.10. Kõigil juhtudel vabaneb Müüja vastutusest kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või Ostjast mitteolenevate asjaolude tõttu.
4.11. Kauba kohaletoimetamise ajal peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise seisukorda, tarnitud kauba täielikkust (valikut). Kui Ostja ei kontrolli saadetise seisukorda, tarnitud kauba täielikkust ja/või ei fikseeri andmeid saadetise rikkumiste kohta käesolevas punktis kehtestatud korras, loetakse saadetis kättetoimetatuks ja terveks. Juhtudel, kui kauba vastuvõtmise ajal märkab Ostja, et saadetis ei sisalda õiget kogust kaupa või tarnitud kaup ei vasta tema tellitud kaubale ja seda ei ole märgitud arvel, saatelehel ega muul kohaletoimetamise-vastuvõtmise dokumendis, peab Ostja sellest viivitamatult (kättetoimetamise ajal) Müüjat teavitama. Kui Ostja tuvastab, et tarnitud kaup on ebarahuldava kvaliteediga ei aktsepteeri ta defektset kaupa ja peab selle kullerile tagastama ning märkima kauba tagastamise fakti ja põhjuse arvele, saatelehele või muule kättetoimetamise või vastuvõtmise tingimuste dokumenti.

V. KAUPADE KVALITEEDI GARANTII JA KÕLBLIKKUSAEG
5.1. Kõigi internetipoes müüdavate kaupade omadused on täpsustatud iga tootega kaasas olevas tootekirjelduses. Kauba omaduste (selle õigsuse) kohta teabe eest vastutavad kauba tootjad ja/või maaletoojad ning Müüja vastutab ainult selle teabe nõuetekohase esitamise (edastamise) eest tarbijatele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.2. Müüja ei vastuta selle eest kui internetipoes olevate kaupade värv, vorm ja muud parameetrid ei pruugi kokku sobida kauba tegeliku suuruse, kuju ja värviga, sest kasutaja kasutab kuvari (ekraani) erinevaid omadusi või muudel tehnilistel põhjustel, samuti välimuse mõistlike lahknevuste tõttu.
5.3. Teatud tüüpi kaupadele kehtib tootja või Müüja poolt antud teatud aja jooksul kehtiv kvaliteedi garantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on täpsustatud selliste kaupade kirjeldustes ja kaubaga kaasas olevates garantiikaartides (kupongides).
5.4. Juhul kui Müüja ei esita teatud tüüpi kaupade jaoks toodete kvaliteedi garantiid, kohaldatakse asjakohaste õigusaktidega sätestatud garantiid.
5.5. Müüja ei anna kauba kvaliteedigarantiid, mida seaduses nõutakse kauba tootjalt. Kui Ostja taotleb Müüjalt kauba kvaliteedi tagamist, suunab viimane igal konkreetsel juhul Ostja kauba kvaliteedi garantii eest vastutava isiku juurde ja esitab Ostjale muu vajaliku teabe kvaliteedigarantiid nõuetekohaseks täitmiseks.
5.6. Juhtudel, kui õigusaktidega on konkreetsetele kaupadele ette nähtud teatud kõlblikkusaeg, kohustub Müüja selliseid kaupu Ostjale müüma nii, et tal oleks reaalne võimalus selliseid kaupu kasutada enne kõlblikkusaega.

VI. LEPINGU TAGASIVÕTMINE. KAUPADE VAHETAMINE JA TAGASTAMINE
5.1. Ostjal on õigus taganeda internetipoes sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, pöördudes Müüja poole näidatud kontaktidel,
hiljemalt 48 tunni jooksul alates kauba üleandmise või postkontorist kättesaamise kuupäevast.
6.2. Pärast lepingust taganemise teate ja muu Müüja täpsustatud teabe esitamist peab Ostja hiljemalt 48 tunni jooksul kauba tagastama (kui see on kättetoimetatud) vastavalt käesolevate tingimuste punktis 6.7 kehtestatud kauba vahetamise ja tagastamise korras.
6.3. Tingimuste punktis 6.1 sätestatud õigust võib kasutada ainult Ostja, kes on tunnustatud tarbijana vastavalt Leedu Vabariigi tarbijakaitseseaduse sätetele, s.t. on füüsiline isik, kes sõlmib lepinguid eesmärkidel (tarbimise eesmärgil), mis pole seotud tema äri, kauplemise, käsitöö või kutsealaga.
6.4. Ostja (tarbija) ei või kasutada tingimuste punktis 6.1 sätestatud õigust lepingust taganeda, kui leping sõlmitakse:
6.4.1. kiiresti riknevatele või lühikese säilivusajaga kaupadele;
6.4.2. pakendatud kaupadele, mis on pärast kohaletoimetamist lahti pakitud ja mis ei ole tervise või hügieeni kaalutlustel tagastamiseks sobivad;
6.4.3. samuti muud tsiviilseadustiku sätted, 2001. aasta 11. juunil Leedu Vabariigi valitsuse otsusega nr. 697 heakskiidetud jaemüügieeskirjades ja muudes õigusaktides nimetatud juhtudel.
6.5. Kaup vahetatakse välja või tagastatakse pärast seda kui Müüja on kauba tagastamise aja ja aadressi eelnevalt kokku leppinud. Müüja esindaja saabub kauba järele või kaup saadetakse Müüjale aadressil: Panevėžio r. sav., Senamiesčio km., Beržų tn. 16, LT-38410, Leedu. Kõik tagastamisega seotud kulud kannab Ostja. Kauba tagastamiseks pöörduge www.pankera.eu lehel näidatud kontaktide kaudu Müüja poole. Kui Ostja soovib kauba tagastada nende kohaletoimetamise ajal, tagastatakse kaup Müüja esindajale, kes need kauba saatis.
6.6. Internetipoest ostetud kauba tagastamisel või ümbervahetamisel on Müüjal õigus nõuda Müüja poolt antud tagastus- või vahetusvormi täitmist.
6.7. Tagastatud või vahetatud kvaliteetkaubad peavad olema kahjustamata, need ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (silte pole eemaldatud ja kahjustatud, kaitsekilesid pole maha rebitud jne), need ei tohi olla kasutatud. Toode tuleb tagastada originaalpakendis, samasuguses komplektis nagu Ostja sai, esitage kindlasti toote ostudokument, garantiikaart (kui see on väljastatud), kasutusjuhend ja muud toote tarvikud. Kui kaup pole täielikult komplekteeritud, on rikutud, korrastamata või pole nõuetekohaselt pakendatud on Müüjal õigus kaupa mitte vastu võtta, seda mitte muuta ega tagastada Ostja poolt kauba eest makstud raha.
6.8. Ostja poolt aktsepteeritud, kuid hiljem keeldutud kauba eest tasutud raha makstakse Ostja kontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Ostja taganemisteate kättesaamise päevast, kui Müüja ja Ostja ei lepi kokku teisiti.
6.9. Ostja tellimusele vastavate kvaliteetsete kaupade tagastamisel või vahetamisel tagastatakse Ostjale Ostja makstud tarnetasu ainult juhul, kui tagastatakse kõik Ostja poolt sama ostu käigus ostetud kaubad. Tarnetasu tagastatakse koos muude summadega, mida Müüja Ostjale tagastatud kauba eest tasub.
6.10. Tagastamispoliitika ei kehti kaalutavate toiduainete suhtes.

VII. INFORMATSIOONI VAHETAMINE
7.1. Müüja saadab kõik teated ja võtab muul viisil ühendust Ostja registreerimisvormis toodud e-posti aadressil või telefoninumbril.
7.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused ning võtab muul viisil ühendust www.pankera.eu lehel märgitud kontaktide kaudu.

VIII. LÕPPSÄTTED
8.1. Need tingimused on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.
8.2. Nende tingimuste alusel tekkivate suhete suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi.
8.3. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsesed kahjud Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras ja alusel.
8.4. Kõik käesolevate tingimuste rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

Пролистать наверх